هر کاری را که دوست داری انجام بده...

                             پول خود به دنبال آن می آید...

/ 1 نظر / 22 بازدید
رتبه اول

چی مــــی گـــــــــــــــــــــــــــــــــــی!؟!؟[ابله]