چند درصد احتمال داره موفق بشی؟

چند درصد احتمال داره که موفق بشی؟

 0%: من نمی خوام

10%: من نمی تونم.

20%: من نمی دونم چطوری؟

30%: کاش می تونستم.

40%: من می خوام.

50% :من فکر می کنم من ممکن هست که...

60%: من ممکن هست...

70%:  من فکر می کنم بتونم...

80%: من می تونم.

90%: من می خواهم...

100%:  من انجام دادم.

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

         هرکسی نغمه خود خواندو از صحنه رود

                            صحنه پیوسته به جاست

                                         خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...

/ 0 نظر / 50 بازدید